Gennemse Kategori

Keynote speaker

Claus Nygaard er keynote på Kreditkonferencen 2019

Kreditkonferencen 2019

Onsdag den 13. marts afholder Dansk Kredit Råd Kreditkonferencen 2019 hos Ernst & Young i København. Claus holder oplæg om digitalisering som aktivt strategisk værktøj til forretningsudvikling og skelner mellem digitalisering 1.0, 2.0, og 3.0 som ramme for virksomhedens arbejde med digitalisering.

Du kan læse meget mere om Kreditkonferencen 2019 og tilmelde dig <HER>

Claus Nygaard - Kreditdagen 2019 - Kreditkonferencen 2019 - Dansk Kredit Råd - Ernst & Young

Kreditkonferencen 2019 afholdes i samarbejde med SKAT og er sponsoreret af arvato BERTELSMANN, Alektum Group, Collectia, experian, Horten, IDQ, nets, Sergel og SVEA Finans.

Se program og tilmeld dig

Steffen Löfvall organiserer årets compliance konference 2018 (fokus på hvidvask)

COMPLIANCE KONFERENCEN 2018 – AML OG COMPLIANCE I SAMARBEJDETS TEGN
– Af fagfolk til fagfolk

Året compliancekonference 2018 hos Finansforbundet står i samarbejdets tegn, og nogle af de centrale spørgsmål, der vil blive besvaret er: Hvorfor er internt og eksternt compliancesamarbejde vigtigt? Hvordan kan et styrket samarbejde med myndigheds-, teknologi- og uddannelsessiden se ud?

Tid: Den 11. oktober 2018, kl. 09.00-16.00
Sted: Finansforbundet, Applebys Plads 7
Tilmelding: https://www.finansforbundet.dk/da/arrangementer-medlemstilbud/Arrangementer/Sider/21800528.aspx

“No organisation is an island”
Du har nok hørt frasen “No man is an island”. Frasen dækker over, at mennesker indgår i fællesskaber på den ene eller anden måde, hvad enten de vil det eller ej. Ingen kan handle uafhængigt af omverdenen; ingen kan stå helt udenfor fællesskabets regler og normer; og ingen kan i længden overleve uden andre. Det samme gælder for compliancearbejdet i finansielle virksomheder.

Atypiske complianceudfordringer = wicked problems = behov for styrket samarbejde
Langt hovedparten af complianceopgaverne i den finansielle sektor kan relativt let sættes i system. Der er tale om relativt overskuelige problemstillinger, der kan løses med velkendte metoder. Til det er der udviklet procedurer, it-systemer og ansat specialister i complianceafdelinger. Og eksternt er der etableret efterretningssamarbejde med relevante myndigheder.

Men der findes udfordringer i relation til hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet, der viser sig at være mere komplekse end forventede. Kriminelle finder hele tiden nye kreative måder at omgå regler, love og kontrolsystemer i en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden. Forskningen kalder sådanne problemer og opgaver for wicked problems og -assignments. De implicerede parter er uenige om, hvad problemet er og hvordan det kan løses. Opgaveløsningen vanskeliggøres af, at problemet ikke kan løses med nuværende procedurer og organisering. Problemet går måske også på tværs af afdelinger, virksomheder, myndighedsområder og landegrænser, hvor man ikke kan bestemme over hinanden for at få problemet løst. Problemerne kan derudover have stor politisk bevågenhed, hvorfor de ikke kan negligeres i længden, selvom en løsning synes næsten umulig.

Forskningen peger på, at wicked problems ofte må løses med kreative netværksbaserede løsninger på tværs af enheder og niveauer: Internt i finansvirksomheden må compliance- og it-afdelinger styrke samarbejdet for at løse nye, atypiske opgaver. Og det samme gælder i det eksterne samarbejde mellem finansvirksomheder, kunder, rådgivere og myndigheder.

Styrket samarbejde mellem complianceafdelinger
I de senere år er Finanshusenes complianceafdelinger blevet væsentlig større personale- og opgavemæssigt. I nogle organisationer er funktionerne efterhånden blevet så specialiserede og opdelte, at det kræver mere informations- og ressourcesamarbejde på tværs for at løse de atypiske og komplekse problemstillinger. Samtidig er tilgangen af nye opgaver stor, hvilket kræver flere ressourcer i form af enten flere hænder og/eller bedre it-understøttelse.

På basis af et fagligt oplæg om den interne organisering af compliancefunktionen lægges op til en drøftelse af, hvordan det interne samarbejde kan styrkes samt hvordan ressourceprioriteringsprocesser kan gennemføres på en god måde.

Styrket samarbejde med kommunikation og presse
Compliance bliver med jævne mellemrum hot stuff i pressen. Når uheldig compliancepraksis bliver til møgsager kræver det typisk en hurtig reaktion, interne omstruktureringer og et aktivt eksternt kommunikationsarbejde.

På basis af et fagligt oplæg lægges op til en drøftelse af, hvordan beredskabssamarbejdet med kommunikation og pressen (public affairs) kan styrkes samt hvordan virksomhedens image kan håndteres til hverdag og i kritiske situationer.

Styrket samarbejde med myndigheder
AML er et kerneområde for danske og internationale finanshuse og myndigheder. Kompleksiteten er stødt stigende i takt med, at kundebetjening, dokumenter og transaktioner digitaliseres og globaliseres. Kriminelle finder nye kreative måder at omgå love, regler og kontrolsystemer. Antallet af underretninger og behandlinger er stødt stigende, og det forventes, at myndighedsarbejdet med tiden automatiseres og ændrer karakter.

På konferencen gøres der dels status for det institutionelle samarbejde, dels lægges op til, at konferencedeltagerne selv kan komme med forslag til, hvor og hvordan myndighedssamarbejdet kan styrkes.

Styrket samarbejde med RegTechs
Regulatory Technology også kaldt RegTech er en fællesbetegnelse for digitalisering af compliance, der foregår internt i finanshusene og eksternt i form af nye data- og teknologivirksomheder. Kernen er at gøre nuværende systemer og processer bedre, billigere og hurtigere. Derudover kan teknologien bruges til at spotte nye tendenser i data, som specialister og hidtidige systemer kan have svært ved at opdage.

Der er delte meninger om, hvorvidt investeringer i regtech udelukkende er en udgiftspost eller en anledning til forretningsudvikling. Nogle finanshuse mener, at regtech på sigt vil blive en konkurrenceparameter på linje med produkter, kundeservice, kreditvurdering og funding.

På konferencen præsenteres, hvorfor, hvornår og hvordan de eksisterende finanshuse kan øge deres samarbejde med de nye softwareaktører. Derudover gennemgås metoder til, hvordan finansvirksomheder kan evaluere et fremtidigt regtech-samarbejde.

Styrket samarbejde med uddannelsessektoren
Compliance handler ikke alene om at udvikle effektive processer og overvågningssystemer. Det handler i lige så høj grad om en passende organisationskultur og adfærd blandt medarbejdere og kunder. En af vejene til passende kultur og adfærd er målrettet træning og uddannelse.

På konferencen præsenteres, hvor og hvordan finanshuse kan styrke samarbejdet med private og offentlige uddannelsesaktører i relation til kompetence- og kulturudvikling. Endvidere drøftes det, hvilke uddannelsesmetoder der er egnet til compliancefaglighed.

Konferencen
Konferencen er opbygget i keynote speaks om formiddagen og to parallelt kørende workshopspor om eftermiddagen.

Formiddagen vil omhandle:

Det nationale risikobillede 2018-2020

  • RegTech-markedsudviklingen i et dansk og engelsk perspektiv
  • Når compliance problemstillinger bliver til pressesager
  • Organisering af compliancefunktionen mhp. styrket opgaveløsning og samarbejde

Eftermiddagens to workshopspor vil være:

  1. Organisations- og myndighedssamarbejdet
  2. Teknologisamarbejdet

I organisations- og myndighedssporet vil vi se nærmere på status på samarbejdet, men også forslag til styrket samarbejde mellem sektoren og myndigheder:

  • Workshop om overvejelser og faldgruber ved hvidvaskforebyggelse
  • Workshop om rekruttering, kompetence- og kulturudvikling

I teknologisporet vil vi se nærmere på RegTech-området:

  • Workshop om feasibility: Hvordan evalueres RegTech-virksomheder mhp. at samarbejde med disse / oplæg om dansk RegTech-start-ups
  • Workshop om de juridiske overvejelser og faldgruber i relation til RegTech

 

Kontakt Steffen Löfvall på (+45) 20 32 10 22, hvis du vil høre mere om konferencen og lignende initiativer.

Claus Nygaard keynote på Danske Planchefer Årsmøde 2018

Danske Planchefer Årsmøde 2018

Danske Planchefer Årsmøde 2018 sætter fokus på ledelse i en bystrategisk kontekst. Fagchefer skal kunne handle strategisk på de udfordringer, som kommuner og byer har. De skal udvikle samarbejde med virksomheder og investorer, med borgere, og samarbejde på tværs i vores organisation. De skal kunne understøtte politikere i strategisk vigtige beslutninger, samtidig med at de skal være den allestedsnærværende leder, der også sikrer et højt fagligt niveau.

Claus Nygaard - Danske Planchefer Årsmøde 2018Claus holder oplæg med titlen “Fra styring til relationel byledelse”. Her viser han, hvordan skiftet fra individuel intelligens (IQ) til kollektiv intelligens (CO-Q) stiller nye krav til byledelse. Han giver også sine bud på, hvordan den offentlige institution kan gå fra reaktiv styring af drift til proaktiv udvikling, når den baserer sine ydelser (samt ledelse) på CO-Q.

Danske Planchefer Årsmøde 2018 foregår på Hindsgavl Slot i Middelfart den 15.-16. november 2018.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig online: http://danskeplanchefer.dk/danske-planchefer-aarsmoede-2018/

Claus Nygaard er keynote speaker i Netværk Danmark

Claus var den 30. november på besøg hos Netværk Danmark på Glostrup Hospital og holde et foredrag om Offentlig Strategi. Med i netværket var erfarne offentlige ledere, som alle arbejder i spændingsfeltet mellem drift og udvikling / offentlig og privat.

Til dagen havde Claus forberedt et foredrag, hvor det primære fokus var på forskellene mellem offentlig-privat samarbejde og offentlig-privat samskabelse. Herunder præsenterede Claus en typologi for offentlig projektledelse, som satte gang i en frugtbar snak om, hvordan drifts- og udviklingsprojekter styres i deltagernes kommuner. Claus viste også eksempler på projekttyper, som gav yderligere anledning til drøftelse af ligheder og forskelle i de offentlige lederes praksis.

Med sig hjem havde deltagerne en potentiel ny rammesætning af deres strategiarbejde, som kan hjælpe dem med en langt mere bevidst og proaktiv ledelse fremover.

Claus Nygaard er keynote speaker om Netværksledelse

Claus var den 22. september keynote speaker på et nationalt netværksmøde for Privat-Offentlige Bysamarbejder hos C4 i Hillerød. På mødet deltog også Mo Aswat, founder and director, The Mosaic Partnership i London som keynote speaker. Temaet for Claus inspirationsforedrag var netværksledelse. Claus præsenterede en projekt-typologi og gik i dybden med forskellene på offentlig-privat samarbejder og offenlig-privat samskabelse. En af de centrale pointer i hans oplæg var, at det er vigtigt at være bevidst om, hvordan treenigheden mellem politikere, embedsmænd og borgere skaber et særegent handlerum i f.eks. byudviklingsprojekter. Med sig havde Claus også 6 eksempler på privat-offentlige samskabelsesprojekter, som cph:learning har været involveret i.

Ring til Claus på tlf. 41 41 41 81, hvis du vil høre mere om den projekt-typologi, han præsenterede, eller kunne tænke dig at se undervisningsmaterialet.

Claus Nygaard er keynote speaker på Strategisk Byledelse for Fagchefer

Strategisk Byledelse for Fagchefer

Dansk Arkitekturcenter udbyder uddannelse i Strategisk Byledelse for Fagchefer, hvor deltagerne uddannes i de nyeste modeller for offentlig ledelse, offentlig strategisk udvikling og nye offentlige samskabelsesmetoder.

Claus Nygaard - D-School - Berlin - Potsdam - cphlearning - steelcaseClaus Nygaard er keynote speaker på uddannelsen. Han holder oplæg med titlen “Ny strategi – hvad så?”. Fokus er på strategiimpelementering. Claus viser, hvorfor strategier ikke implementeres, når de formuleres i traditionel forstand.

Claus præsenterer en konkret model for strategi 3.0, hvor der lægges vægt på koblingen mellem organizing og strategizing i et hhv. indefra-ud-perspektiv og et udefra-ind-perspektiv. Det skaber fire rum for CO-Q (collaborativ intelligens i organisationen), som hjælper kommunen langt bedre i strategiimplementeringen. Skal kommunen fremover klare de udfordringer til opgaveløsninger, som skabes i det fleksible, teknologiske og politiske samfund, er det ikke nok at kunne drifte med fokus på risikominimering. Det er nødvendigt at kunne arbejde med strategi 3.0.

Du kan læse om Strategisk Byledelse for Fagchefer <HER>

Claus Nygaard keynote og workshop facilitator for Erhvervsstyrelsen: På Forkant

På forkant er en kampagne, der skal hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling. Ved at støtte 25 langsigtede strategiprojekter skaber kampagnen et laboratorium, der udvikler nye metoder, viden, erfaringer og netværk.

Den 22.-23.november 2016 mødtes nøgleaktørerne (projektledere, planlæggere, politikere og kommunaldirektører) fra de medvirkende kommuner til en 2-dages konference i Middelfart, hvor fokus var på implementering af kommunernes strategiprojekter.

Claus Nygaard fra cph:learning var keynote speaker under titlen: “Endnu en strategi og hvad så? Strategiimplementering i en mulitvers kontekst“. Claus kom med konkrete forslag til, hvordan kommunerne kommer fra strategier på papir til lokalt forankret praksis, der trækker i den rigtige retning. Claus præsenterede en central samskabelsesmodel, som på den ene side repræsenterer det lineære i de strategiske projekter og på den anden side inviterer deltagerne i strategiarbejdet til at arbejde med 6 cirkulære skabelsesprocesser: 1) ideskabelse; 2) relationsskabelse; 3) kulturskabelse; 4) resultatskabelse; 5) legitimitetsskabelse; 6) ejerskabelse. Målet med Claus oplæg var at give inspiration til, hvordan strategiimplementering kan håndteres i en multivers kontekst. Specielt lagde han vægt på, hvordan der kan skabes strategisk ledelse, strategisk ejerskab, intern udvikling og ekstern udvikling gennem strategiimplementeringen.

Claus udviklede også materiale til tre workshops, som gjorde det muligt for deltagerne at arbejde konkret med implementering af kommunale udviklingsstrategier.

Kontakt Claus Nygaard (tlf. 41 41 41 81), hvis du vil høre mere.

Eller besøg På Forkant.dk