Gennemse Kategori

Organisationsudvikling

Steffen Löfvall, Birgitta Gomez Nielsen og Niels Thygesen leverer CBS sommerskolekursus

Direktør Steffen Löfvall, chefkonsulent Birgitta Gomez Nielsen og lektor Niels Thygesen leverer CBS executive sommerskolekursus i strategiimplementering.

På kurset får deltagerne fagligt input til at finde deres egne veje i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området.

Kurset introducerer til tre perspektiver på implementeringsprocessen og diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Kurset ser nærmere på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er et paradoks og en præmis, som stiller store krav til ledere og projektledere med ansvar for at få strategien til at leve i organisationen.

De tre strategiperspektiver bliver bragt i samspil gennem case-analyser, og i løbet af kursusugen får holdet besøg af eksterne praktikere, der har stor erfaring med strategiimplementering. Gæsterne i år er:

  • Vicedirektør Henrik Lund, Nykredit
  • Direktør Leif Sørensen, Actee
  • Direktør Rasmus Byskov-Nielsen, Ikast-Brande kommune
  • Strategi- og udviklingschef Kirsten Denning, Novavi

Desuden vil delktagerne blive præsenteret for et konkret implementeringssimulator/spil, som efterfølgende afprøves og diskuteres.

Link til kurset og tilmelding: LINK

Forundersøgelsesrapport i Røgfri skoletid-projekt

Røgfri skoletid er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Det gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt cph:learning v/ Steffen Löfvall.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid. Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser.

Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur. Rapporten kan anvendes af alle, der har interesse i at udvikle tobaksforebyggelsesindsatser på erhvervsskoler og/eller understøtte skolerne i at indføre røgfri skoletid fx kommuner, NGO’er eller forskere, ligesom rapporten kan være inspiration for skolerne selv i forhold til at skærpe arbejdet med tobaksforebyggelse og sundhedsfremme.

Læs hele rapporten her

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Claus Nygaard har udviklet to værktøjer til Høje-Taastrup kommune, som hjælper lederne med at bedrive narrativ forandringsledelse i kommunen. Begge værktøjer bygger på den narrative metode, som den er beskrevet i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv” af Claus Nygaard & Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag).

Det første værktøj er et organiseringsværktøj, som hjælper ledelsen med at finde frem til, hvilken organisering af arbejdet, der skaber størt handekraft, giver bedst mening og identitet. Med værktøjet afprøver lederne forskellige organiseringsformer og får på den måde et indblik i, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt. Organiseringsværktøjet kan bruges af alle ledelser, som står over for en organisationsændring.

Narrativt Organiseringsværktøj - Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

 

Det andet værktøj er et samtaleværktøj, som hjælper ledelsen med at bedrive forandringssamtaler i praksis. Hvor de gennem den narrative tilgang hjælper medarbejderne med at skabe handling, mening og identitet i forandringsprocessen. Samtaleværktøjet kan bruges af alle ledelser, som skal kommunikere en forandringsproces.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

Kontakt Claus Nygaard (41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk) hvis du vil høre mere om værktøjerne.

Ny Skolelederuddannelse fra cph:learning og CBS Executive

Skolelederuddannelse

cph:learning og CBS Executive har udviklet en ny skolelederuddannelse i Strategisk- og Læringscentreret skoleledelse. Uddannelsen gennemføres i 2015/2016 for skoleledere i Slagelse Kommune. Uddannelsen har tre moduler og sætter fokus på forskningsbaseret viden, metoder og værktøjer. Uddannelsen bygger på action-reflection-learning-metoden. Ud over at give indblik i ny viden og forskning, skaber uddannelsen også forandringer i praksis og dokumenterer skoleudviklingen i en casebog. Den har et online-community til deling af cases og praksiserfaringer blandt deltagerne.

Hvis du vil høre mere om, hvad cph:learning og CBS Executive kan tilbyde af skolelederuddannelse i din kommune, så ring til Anne Hørsted Lejbach: 26 19 99 33.

 

Strategiledelse og målstyring i folkeskolen

Steffen Löfvall faciliterer en workshop om strategiledelse og målstyring ved Aalborg kommunes skoleledelsesmøde. Der er en række ledelsesmæssige forhold, som den enkelte skoleleder bør medreflektere i sit daglige strategiske lederskab, når en skoleforvaltning ønsker at tilpasse sit nuværende strategiunivers ved at implementere nye arbejdsroller og -redskaber som fx målpile og Leadership pipeline. I den forbindelse bliver spørgsmål som nedenstående relevante:

  • Hvordan kan kommunens strategi oversættes og samskabes i lokalt?
  • Hvordan kan indholdet i fælles og lokale strategier syretestes?
  • Hvordan kan legitimitetspres (politiske, faglige og økonomiske) fra lokale aktører strategisk håndteres?
  • Hvordan balanceres intern og ekstern udvikling/effektivisering?

Med udgangspunkt i et kort fagligt oplæg igangsættes en plenumdrøftelse af, hvordan lokale målpile kan samskabes og kvalitetssikres. Endvidere beskriver Steffen, hvordan strategiske legitimitetspres, der naturligt opstår som følge af ny målstyring og ændret opgavevaretagelse, kan analyseres og håndteres.

cph:learning indgår aftale med IT-Universitet

cph:learning har indgået aftale med IT-Universitetet i København (ITU) om pædagogisk udvikling og supervision af ITU’s danske og internationale adjunkter. Arbejdet med kompetenceudviklingen på ITU ligger i direkte forlængelse af en lignende opgave på CBS, hvor Claus Nygaard fra cph:learning siden 2000 har arbejdet målrettet med både pædagogiske kurser og adjunktsupervision, ligesom Steffen Löfvall fra cph:learning har arbejdet med IKT-udvikling og adjunktsupervisionpå CBS siden 2006.

Det er naturligt for cph:learning at indgå som faglig ressource i kompetenceudviklingsforløb i universitetssektoren. Bl.a. er Claus Nygaard redaktør på bogserien “Learning in Higher Education”, der udkommer på Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK.

Claus Nygaard keynote speaker om fysiske læringsrum på edLab, Columbia University, New York (video)

Claus Nygaard, cph:learning, var inviteret som keynote speaker på edLab, Columbia University, New York. Temaet var Learning Space Design. Claus keynote om fysiske læringsrum blev optaget på video og er tilgængelig på edLab’s hjemmeside: LINK TIL VIDEO

Ny forskning dokumenterer at den fysiske indretning af læringsrum har stor betydning for deltagernes kultur, engagement, samarbejdsform, produktion og læring. Det gælder både på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Forskningen i læringsrum kan have store positive implikationer på samarbejdet, læringen og produktionen i din virksomhed. Måske hører I til dem, der har indrettet storrums-kontorer uden at være bevidst om effekten? Måske har I tomme kontorer? Måske har I døde kvadratmeter?

Her er et billede fra Steelcase’s HQ i Grand Rapids i USA. Virksomheden producerer møbler og har et universitet, som forsker i læringsudbyttet af fysiske læringsrum. De er gået “all-in” og har indrettet et HQ uden enkeltmandskontorer. Alle arbejder projektbaseret i inspirerende og tilpassede fysiske læringsrum, der matcher behov og opgave.

Claus Nygaard cph:learning besøger Steelcase i Grand Rapids for at udveksle erfaringer om effekten af fysiske læringsrum

 

Hvis du efter at have set videoen fra edLab har lyst til at drøfte den fysiske indretning af læringsrum på din uddannelsesinstitution eller i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte Claus.

 

cph:learning skræddersyer USA-tur for University College Copenhagen

Claus Nygaard fra cph:learning – ekspert i udvikling af læringsmiljøer og medredaktør af den internationale bog “Learning Space Design in Higher Education” udgivet i oktober 2014 af Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK – har netop skæddersyet en studietur til USA for byggeledelsen i University College Copenhagen (UCC).

Studieturen er relevant, fordi UCC opfører ny 700.000 kvm campusbygning til +10.000 studerende på Calsberggrunden i København til indvielse medio 2016. I den forbindelse pågår et interessant arbejde med at udvikle campus efter nyeste lærings- og undervisningsprincipper. Claus anvendte erfaringerne fra sit arbejde med udvikling af læringsrum og læringsforløb til at sammensætte en studietur i Michigan og New York. Gruppen besøgte bl.a. Steelcase HQ og Steelcase University samt Herman Miller – to af verdens førende møbel- og indretningsfirmaer, der sætter læring og samarbejde i centrum. Også Grand Valley State University i Michigan; Ross Business School University of Michigan; New York University; Columbia University og Avenues World School i NY blev besøgt.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din uddannelsesinstitution eller din virksomhed kan skabe fysiske miljøer for aktiv læring, videndeling og videnproduktion, er du velkommen til at kontakte Claus.

cph:learning er videnleverandør på CBS Executive

Claus Nygaard og Steffen Löfvall fra cph:learning deltager i efteråret 2014 som videnleverandør på højprofileret ledelsesforløb om IT Business Transformation for IT-ledere udbudt af CBS Executive. Claus og Steffen har fokus på strategisk forandringsledelse og har til opgave at inspirere deltagerne til målrettet at øge performance gennem strategisk bevidste forandringsprocesser. Forløbet udbydes på engelsk og tæller foruden Claus og Steffen kapaciteter som: Professor Rob Austin from Copenhagen Business School; Thomas Ritter, Professor of Market Strategy and Business Development at the Department of Strategic Management and Globalization (SMG) at Copenhagen Business School; Lisa Friedman/Laszlo Gyorffy from Enterprise Development Group (EDG) based in Palo Alto in Silicon Valley, California.

Læs mere om programmet <her>

Claus Nygaard Steffen Löfvall cph:learning IT Business Transformation CBS Executive

 

cph:learning/whitepaper: Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder

Claus Nygaard & Morten Oxenbøll har skrevet en artikel, hvor de giver konkrete forslag til, hvordan virksomheder bedst skaber aktive læringsrum til strategisk kompetenceudvikling af sine medarbejdere til gavn for virksomhedens performance. I moderne kompetenceudviklingsterminologi taler man om high-impact-learning. Som virksomhed er det vigtigt at vide, hvordan man kan facilitere high-impact-learning med fokus på medarbejdernes transfer fra uddannelsessituation til arbejdssituation. Det ser de nærmere på i artiklen. For at kunne komme med brugbare forslag til strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne er det nødvendigt for de uddannelsesansvarlige i virksomheden at have konkret kendskab til, hvordan mennesket lærer. Derfor behandler de i artiklen læring på et teoretisk niveau. Ikke for teoriens skyld, men for at kunne give klare anvisninger til, hvordan virksomheder strategisk kan skabe aktive læringsrum for sine medarbejdere. Til gavn for både medarbejdernes kompetenceudvikling og virksomhedens performance.

Artiklen har titlen: “Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder” og den første udgivelse i en ny cph:learning/whitepaper-serie.

Download artiklen her
cph:learning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013
Claus Nygaard & Morten Oxenbøll
Skabelse af aktive læringsrum i virksomheder
cphlearning/whitepaper, Vol.1, No.1, august 2013 – Nygaard & Oxenbøll