Gennemse Kategori

Organisationsudvikling

Steffen Löfvall tilrettelægger nyt platformskursus sammen med CBS Executive

Hvordan bliver arbejdsmarkedsorganisationerne klar til platformsbaserede forretningsmuligheder?

I et helt nyt og intensivt minikursusforløb undersøger vi de strategiske udfordringer, som bl.a. digitalisering, brancheglidninger og anderledes medlemsprofiler har for forretningsbetingelserne i medlemsbaserede organisationer.

Bør medlemstilbud organiseres på nye måder gennem øget platformsbasering? Hvilke aktiviteter og kompetencer skal organisationerne holde fast i, og hvilke områder kan overlades til et fleksibelt netværk af samarbejdspartnere? Risikerer vi at erodere os selv, eller konverterer vi tværtimod en overvejende passiv medlemsskare til et aktivt netværk? Disse og mange andre strategiske spørgsmål undersøges på kurset. Kurset gennemføres af førende platformsforskere fra CBS.

Du kan læse mere om forløbet: https//cbs-executive.dk/platform

Baggrund

Danske arbejdsmarkedsorganisationer – arbejdsgiverorganisationer, fagforbund og a-kasser – gør en stor indsats for at være relevante for deres medlemmer. Der arbejdes med trepartsforhandlinger og fagpolitisk udvikling, ligesom der tilbydes kompetenceudvikling og andre kontante fordele til medlemmerne.

Men medlemmerne er i stigende grad vant til selvbetjening, rådgivning via apps og andre digitale løsninger. Samtidig fastholder organisationerne de traditionelle organiseringsprincipper, hvor der opnås konkurrencekraft gennem monopollignende roller i overenskomstforhandlinger og ved selv at udvikle, producere og markedsføre medlemsydelser.

I forhold til de traditionelle organisationer tænker og handler platformsbaserede organisationer anderledes. De ønsker ikke at kontrollere deres værdikæder for at (for)blive konkurrencedygtige og attraktive for medlemmerne. I stedet vælger de at orkestrere et større netværk af aktører, ressourcer og arbejdsprocesser. Sat på spidsen er det netværket, der er konkurrencekraften og kernekompetencen.

Arbejdsmarkedsorganisationerne har de teoretiske forudsætninger for at arbejde mere platformsbaseret: De består dels af medlemsdemokratier, der producerer politik, dels af driftsorganisationer der producerer medlemsydelser. I forløbet ser vi nærmere på, hvordan begge dele kan platformsbaseres.

Centrale temaer
I løbet af 3½ intensive kursusdage analyserer og drøfter vi, hvordan en medlemsorganisation bliver endnu mere relevant for sine medlemmer med øget platformsbasering. Vi kommer omkring 10 helt centrale temaer:

 1. Succesfaktorer: Hvad kan vi lære af succesfulde private, offentlige og non-profit platformsorganisationer?
 2. Digitale produktfællesskaber: Hvordan tilrettelægges medlemsrejser og platformsprodukter i platformsarkitekturer?
 3. Designprincipper: Hvilke designmodeller og -metoder er hensigtsmæssige ifm. design af platformsbaserede medlemsydelser og organisationer?
 4. Indtjeningsmodeller: Hvordan skabes og fordeles indtægter og udgifter på platforme?
 5. Kvalitetsstyring: Hvordan foregår kvalitetssikringen af samarbejdspartnere, produkter og processer i platformsorganisationer?
 6. Organisering: Hvordan ser organisationsstrukturen ud i platformsorganisationer?
 7. Kompetencer og ressourcer: Hvilke kernekompetencer, ressourcer og processer knytte der sig til en platformsorganisering?
 8. Strategiprocesser: Hvordan ser strategiprocesser ud i platformsorganisationer?
 9. Ledelsesprocesser: Hvilke lederroller og -kompetencer kræver platformsorganisering?
 10. Politisk og strategisk styring: Hvad stiller platformstænkningen af muligheder, udfordringer og begrænsninger for medlemsvalgte bestyrelser?

Derudover skal deltagerne mellem modulerne på struktureret vis arbejde med refleksioner over temaet i egen organisation.

Målgruppe:
Kurset er målrettet medlemsbaserede arbejdsmarkedsorganisationer og henvender sig til dig, der er chef eller specialist, og som arbejder med strategi, generel forretningsudvikling eller medlemsydelsesområder.

Underviserteamet:

 • Jonas Hedman, Professor, CBS
 • Jonas Kold Dhyrbye, Udviklingskonsulent, Finansforbundet
 • Kalina Staykova, Adjunkt, CBS
 • Mogens Bjerre, Lektor, CBS
 • Stefan Henningsson, Professor, CBS
 • Steffen Löfvall, Ekstern lektor, Ph.d., CBS og CPH:Learning (kursusleder)

Datoer og sted:
19. marts 2020 kl. 16:00 – 19:00
15. april 2020 kl. 9:00 – 20:00
16. april 2020 kl. 9:00 – 16:30
27. april 2020 kl. 9:00 – 16:30

CBS Executive, Copenhagen Business School

Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig på: https//cbs-executive.dk/platform

Steffen Löfvall, Birgitta Gomez Nielsen og Niels Thygesen leverer CBS sommerskolekursus

Direktør Steffen Löfvall, chefkonsulent Birgitta Gomez Nielsen og lektor Niels Thygesen leverer CBS executive sommerskolekursus i strategiimplementering.

På kurset får deltagerne fagligt input til at finde deres egne veje i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området.

Kurset introducerer til tre perspektiver på implementeringsprocessen og diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Kurset ser nærmere på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er et paradoks og en præmis, som stiller store krav til ledere og projektledere med ansvar for at få strategien til at leve i organisationen.

De tre strategiperspektiver bliver bragt i samspil gennem case-analyser, og i løbet af kursusugen får holdet besøg af eksterne praktikere, der har stor erfaring med strategiimplementering. Gæsterne i år er:

 • Vicedirektør Henrik Lund, Nykredit
 • Direktør Leif Sørensen, Actee
 • Direktør Rasmus Byskov-Nielsen, Ikast-Brande kommune
 • Strategi- og udviklingschef Kirsten Denning, Novavi

Desuden vil delktagerne blive præsenteret for et konkret implementeringssimulator/spil, som efterfølgende afprøves og diskuteres.

Link til kurset og tilmelding: LINK

Forundersøgelsesrapport i Røgfri skoletid-projekt

Røgfri skoletid er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Det gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Projektet er baseret på organisationernes samlede viden og erfaring med at indføre røgfri skoletid, herunder en rapport udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse udført af Hjerteforeningen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt cph:learning v/ Steffen Löfvall.

Rapporten præsenterer anbefalinger til arbejdet med at indføre røgfri skoletid på danske erhvervsskoler. Anbefalingerne er baseret på en række del-undersøgelser: elev-workshops, et litteraturstudie, en karakteristik af skoler, hvor ledelserne er positive overfor røgfri skoletid samt interviews med ledere og undervisere på skoler med- og uden røgfri skoletid. Tilsammen belyser studierne muligheder og udfordringer i forhold til at implementere røgfri skoletid på erhvervsuddannelser.

Anbefalingerne indeholder konkrete forslag til beslutnings, – implementerings- og forankringsprocesser på skolerne fx i forhold til proceskøreplan, inddragelse, faglig opkvalificering og metoder til at forbedre studiemiljø- og pausekultur. Rapporten kan anvendes af alle, der har interesse i at udvikle tobaksforebyggelsesindsatser på erhvervsskoler og/eller understøtte skolerne i at indføre røgfri skoletid fx kommuner, NGO’er eller forskere, ligesom rapporten kan være inspiration for skolerne selv i forhold til at skærpe arbejdet med tobaksforebyggelse og sundhedsfremme.

Læs hele rapporten her

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Narrativ forandringsledelse i kommunen

Claus Nygaard har udviklet to værktøjer til Høje-Taastrup kommune, som hjælper lederne med at bedrive narrativ forandringsledelse i kommunen. Begge værktøjer bygger på den narrative metode, som den er beskrevet i bogen “Forandringsledelse i et narrativt perspektiv” af Claus Nygaard & Hanne Fredslund (Dansk Psykologisk Forlag).

Det første værktøj er et organiseringsværktøj, som hjælper ledelsen med at finde frem til, hvilken organisering af arbejdet, der skaber størt handekraft, giver bedst mening og identitet. Med værktøjet afprøver lederne forskellige organiseringsformer og får på den måde et indblik i, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt. Organiseringsværktøjet kan bruges af alle ledelser, som står over for en organisationsændring.

Narrativt Organiseringsværktøj - Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

 

Det andet værktøj er et samtaleværktøj, som hjælper ledelsen med at bedrive forandringssamtaler i praksis. Hvor de gennem den narrative tilgang hjælper medarbejderne med at skabe handling, mening og identitet i forandringsprocessen. Samtaleværktøjet kan bruges af alle ledelser, som skal kommunikere en forandringsproces.

Claus Nygaard - Narrative Forandringssamtaler - cphlearning - forandringsledelse i kommunen

Kontakt Claus Nygaard (41 41 41 81 / claus@cphlearning.dk) hvis du vil høre mere om værktøjerne.

Ny Skolelederuddannelse fra cph:learning og CBS Executive

Skolelederuddannelse

cph:learning og CBS Executive har udviklet en ny skolelederuddannelse i Strategisk- og Læringscentreret skoleledelse. Uddannelsen gennemføres i 2015/2016 for skoleledere i Slagelse Kommune. Uddannelsen har tre moduler og sætter fokus på forskningsbaseret viden, metoder og værktøjer. Uddannelsen bygger på action-reflection-learning-metoden. Ud over at give indblik i ny viden og forskning, skaber uddannelsen også forandringer i praksis og dokumenterer skoleudviklingen i en casebog. Den har et online-community til deling af cases og praksiserfaringer blandt deltagerne.

Hvis du vil høre mere om, hvad cph:learning og CBS Executive kan tilbyde af skolelederuddannelse i din kommune, så ring til Anne Hørsted Lejbach: 26 19 99 33.

 

Strategiledelse og målstyring i folkeskolen

Steffen Löfvall faciliterer en workshop om strategiledelse og målstyring ved Aalborg kommunes skoleledelsesmøde. Der er en række ledelsesmæssige forhold, som den enkelte skoleleder bør medreflektere i sit daglige strategiske lederskab, når en skoleforvaltning ønsker at tilpasse sit nuværende strategiunivers ved at implementere nye arbejdsroller og -redskaber som fx målpile og Leadership pipeline. I den forbindelse bliver spørgsmål som nedenstående relevante:

 • Hvordan kan kommunens strategi oversættes og samskabes i lokalt?
 • Hvordan kan indholdet i fælles og lokale strategier syretestes?
 • Hvordan kan legitimitetspres (politiske, faglige og økonomiske) fra lokale aktører strategisk håndteres?
 • Hvordan balanceres intern og ekstern udvikling/effektivisering?

Med udgangspunkt i et kort fagligt oplæg igangsættes en plenumdrøftelse af, hvordan lokale målpile kan samskabes og kvalitetssikres. Endvidere beskriver Steffen, hvordan strategiske legitimitetspres, der naturligt opstår som følge af ny målstyring og ændret opgavevaretagelse, kan analyseres og håndteres.

cph:learning indgår aftale med IT-Universitet

cph:learning har indgået aftale med IT-Universitetet i København (ITU) om pædagogisk udvikling og supervision af ITU’s danske og internationale adjunkter. Arbejdet med kompetenceudviklingen på ITU ligger i direkte forlængelse af en lignende opgave på CBS, hvor Claus Nygaard fra cph:learning siden 2000 har arbejdet målrettet med både pædagogiske kurser og adjunktsupervision, ligesom Steffen Löfvall fra cph:learning har arbejdet med IKT-udvikling og adjunktsupervisionpå CBS siden 2006.

Det er naturligt for cph:learning at indgå som faglig ressource i kompetenceudviklingsforløb i universitetssektoren. Bl.a. er Claus Nygaard redaktør på bogserien “Learning in Higher Education”, der udkommer på Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK.

Claus Nygaard keynote speaker om fysiske læringsrum på edLab, Columbia University, New York (video)

Claus Nygaard, cph:learning, var inviteret som keynote speaker på edLab, Columbia University, New York. Temaet var Learning Space Design. Claus keynote om fysiske læringsrum blev optaget på video og er tilgængelig på edLab’s hjemmeside: LINK TIL VIDEO

Ny forskning dokumenterer at den fysiske indretning af læringsrum har stor betydning for deltagernes kultur, engagement, samarbejdsform, produktion og læring. Det gælder både på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Forskningen i læringsrum kan have store positive implikationer på samarbejdet, læringen og produktionen i din virksomhed. Måske hører I til dem, der har indrettet storrums-kontorer uden at være bevidst om effekten? Måske har I tomme kontorer? Måske har I døde kvadratmeter?

Her er et billede fra Steelcase’s HQ i Grand Rapids i USA. Virksomheden producerer møbler og har et universitet, som forsker i læringsudbyttet af fysiske læringsrum. De er gået “all-in” og har indrettet et HQ uden enkeltmandskontorer. Alle arbejder projektbaseret i inspirerende og tilpassede fysiske læringsrum, der matcher behov og opgave.

Claus Nygaard cph:learning besøger Steelcase i Grand Rapids for at udveksle erfaringer om effekten af fysiske læringsrum

 

Hvis du efter at have set videoen fra edLab har lyst til at drøfte den fysiske indretning af læringsrum på din uddannelsesinstitution eller i din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte Claus.

 

cph:learning skræddersyer USA-tur for University College Copenhagen

Claus Nygaard fra cph:learning – ekspert i udvikling af læringsmiljøer og medredaktør af den internationale bog “Learning Space Design in Higher Education” udgivet i oktober 2014 af Libri Publishing Ltd, Oxfordshire, UK – har netop skæddersyet en studietur til USA for byggeledelsen i University College Copenhagen (UCC).

Studieturen er relevant, fordi UCC opfører ny 700.000 kvm campusbygning til +10.000 studerende på Calsberggrunden i København til indvielse medio 2016. I den forbindelse pågår et interessant arbejde med at udvikle campus efter nyeste lærings- og undervisningsprincipper. Claus anvendte erfaringerne fra sit arbejde med udvikling af læringsrum og læringsforløb til at sammensætte en studietur i Michigan og New York. Gruppen besøgte bl.a. Steelcase HQ og Steelcase University samt Herman Miller – to af verdens førende møbel- og indretningsfirmaer, der sætter læring og samarbejde i centrum. Også Grand Valley State University i Michigan; Ross Business School University of Michigan; New York University; Columbia University og Avenues World School i NY blev besøgt.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din uddannelsesinstitution eller din virksomhed kan skabe fysiske miljøer for aktiv læring, videndeling og videnproduktion, er du velkommen til at kontakte Claus.

cph:learning er videnleverandør på CBS Executive

Claus Nygaard og Steffen Löfvall fra cph:learning deltager i efteråret 2014 som videnleverandør på højprofileret ledelsesforløb om IT Business Transformation for IT-ledere udbudt af CBS Executive. Claus og Steffen har fokus på strategisk forandringsledelse og har til opgave at inspirere deltagerne til målrettet at øge performance gennem strategisk bevidste forandringsprocesser. Forløbet udbydes på engelsk og tæller foruden Claus og Steffen kapaciteter som: Professor Rob Austin from Copenhagen Business School; Thomas Ritter, Professor of Market Strategy and Business Development at the Department of Strategic Management and Globalization (SMG) at Copenhagen Business School; Lisa Friedman/Laszlo Gyorffy from Enterprise Development Group (EDG) based in Palo Alto in Silicon Valley, California.

Læs mere om programmet <her>

Claus Nygaard Steffen Löfvall cph:learning IT Business Transformation CBS Executive