Gennemse Kategori

Samskabelse

Steffen Löfvall keynote på KS-dagen 2016 om samskabelse

Steffen Löfvall cph:learning Komsprog KS-dagen 2016 samskabelse“Hvad er co-creation? Hvilke problemtyper, mindset, metoder og kompetencer kræver samskabelse / co-creation?” er titlen på Steffens keynote oplæg på KS-dagen 2016 for kommunikations- og sprogmedarbejdere.
Et af de centrale budskaber i oplægget er, at kommunikatører bør interessere sig for samskabelse. Kommunikatører skal gøre sig spilbare ved at have fat i mindsettet, ressourcerne og redskaberne. Derved bliver de inviteret ind og undgår at ende som den, der sidder udenfor udviklingsprocesserne. I oplægget optegnes tre roller, som kommunikatører kan indtage i co-creationprocesser:

  1. Arkitekten — der designer processen og er proceskonsulent
  2. Deltageren — som træder ind i processen
  3. Formidleren — som formidler, hvad andre har gjort og trækker essensen ud.

De tre roller kalder på forskellige kompetencer. Det optimale er, at kommunikatøren kan træde kompent ind i alle tre roller.

Kontakt Steffen (tlf. 20 32 10 22 / steffen@cphlearning.dk), hvis du vil høre mere om samskabelse som koncept, metode og værktøj.

Steffen Löfvall afslutter konference om samskabelse

I Teknologisk Instituts kommunale netværk for social innovation afslutter Steffen netværkets september konference med et oplæg om strategisk samskabelse.

Oplægget handler om strategiske samskabelsesmodeller og -kompetencer. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra de danske kommuner præsenterer og diskuterer Steffen tre strategiske udgangspunkter for samskabelse:

  • Reform- og politikdrevet samskabelse (top-down)
  • Centerdrevet samskabelse (middle-up-down)
  • Ildsjæle- og behovsdrevet samskabelse (bottom-up)

De tre tilgange afspejler forskellige formål, metoder, aktører, strategier og organiseringsprocesser. Alle tre former for samskabelse ses på samme tid i og omkring organisationer, hvilket giver anledning til koordinering af deltagelse og facilitering af processer. Samtidig har de hver sine styrker og svagheder.
Steffen gennemgår derfor, hvilke redskaber der kan bruges til at skabe overblik og retning på organisationens samskabelser samt hvilke kompetencer der kræves af og etableres i samskabelsesprocesser.

Hvis du vil vide mere, kan Steffen kontaktes på telefonnr. 20321022.

Kursus i strategisk samskabelse i samarbejde med CBS Executive

Nyt kursus i Strategisk samskabelse – nye metoder til fornyet innovationskraft og velfærd, den 7. – 9. november 2016.

Strategisk samskabelse er en af fremtidens mest effektive metoder til at skabe udvikling gennem aktiv interessent-involvering.

cph:learning og CBS Executive udbyder i fællesskab et nyt 3-dagskursus, der er udviklet til at give dig værktøjer til at tilrettelægge og gennemføre samskabelsesprojekter i din organisation og på tværs af organisationer.

Kurset giver dig overblik over de nyeste teknikker, aktuelle cases og relevante teorier i strategisk samskabelse.

Du kan tilmelde dig og læse mere om kurset her: LINK

For yderligere information: Kontakt Steffen Löfvall, cph:learning.

Strategisk samskabelsesnetværk på Bornholm

Sammen med offentlige chefer har cph:learning etableret ledernetværket ”Tæt sammen”, der skal bidrage til videreudvikling af netværk og relationer i den samarbejdende regionskommune Bornholm. Netværket er interventionsbaseret og tager udgangspunkt i de enkelte arbejdspladsers udviklingsønsker, -behov og -processer.
Hvis du vil høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Steffen Löfvall.

Steffen Löfvall foredragsholder på CPH Change 2016

På konferencen CPH Change 2016 stiller Steffen Löfvall skarpt på strategisk samskabelse som metode til at skabe robuste forandringer internt i organisationen og i eksterne sammenhænge. På konferencen taler bl.a. også Ralph Stacey (UK), Paul White (US) og Rick Mauer (US).

Samskabelse i den private sektor forbindes oftest med idé- og produktudvikling, men metoden kan også bruges til HR-strategiudvikling, finansiering, procesoptimering og implementeringsprocesser. Metoden fører til, at bedre løsninger udvikles, kvalitetssikres og forankres samt at flere interessenter udvikler sig til ambassadører. I den offentlige sektor er der et øget pres for løbende at nedbringe de offentlige udgifter og samtidig fastholde det nuværende velfærds- og kompetenceniveau. I stigende grad forskydes udviklingen fra traditionel top-styret politik- og strategiudvikling til nu at invitere borgere, virksomheder, ansatte og frivillige ind i indretningen af ”maskinrummet”.

Kontakt Steffen på mobil 20321022, hvis du vil høre nærmere om konkrete samskabelsesmetoder, projekterfaringer og nye, faglige vinkler på omstillingsprocesser.

 

cph:learning udvikler Sommerskoler på CBS Executive

Sommerskole på CBS

Igen i 2016 udvikler cph:learning Sommerskole på CBS Executive. Endda hele tre af slagsen.

I uge 33 udbyder Claus Nygaard & Lars Ginnerup Sommerskolen “Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi.”

Ligeledes i uge 33 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd”.

I uge 34 udbyder Steffen Löfvall & Claus Nygaard Sommerskolen “Succesfuld Strategiimplementering”.

 

Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS

Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi er et radikalt alternativ til de traditionelle strategiske udviklingstiltag i virksomheder, som sker på baggrund af definerede problemer, svagheder eller trusler. På dette kursus redefineres strategisk HRM og kompetenceudvikling fra et mangelsyn: ”Vores medarbejdere har et kompetencegab!”, til et ressourcesyn: ”Vores medarbejdere udvikler psykologisk kapital og har derfor overskud til overskud!”.
Dette kursus sætter en helt ny dagsorden for effektiv strategisk ledelse gennem fokus på positiv psykologis muligheder for at skabe psykologisk kapital til gavn for individer, virksomheder og netværk. Endvidere er Strategic Doing et eksempel på en ny agil metode til udvikling, implementering og opdatering af strategi på månedlige workshops af 2-4 timers varighed og som er særligt velegnet, når der er flere spillere på banen, eksempelvis ved regional udvikling.
 
Læs mere <her>
 
Sommerskole på CBS Executive - Effektiv Strategisk Ledelse gennem Positiv Psykologi - Claus Nygaard - Lars Ginnerup - Steffen Löfvall - cph:learning
 
Strategisk Samskabelse – Nye Metoder til Fornyet Velfærd, UGE 33, 15. – 19. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 
Der er et øget pres for løbende at nedbringe de offentlige udgifter og samtidig fastholde det nuværende velfærdsniveau. Det stiller krav om at finde nye måder at udvikle og drive den offentlige sektor. Hvis udviklingen gennemføres gennem traditionel top-styret politik- og strategiudvikling, er der risiko for, at offentlige virksomheder udvikler sine ydelser på en måde, som eksterne interessenter utilsigtet forbinder med spareøvelser, formynderiskhed og distanceret magthaveri. Herved opstår der risiko for, at interessenterne savner forståelse for trufne beslutninger og derved ikke bakker op om løsningerne.
Anderledes kan politik- og strategiudviklingen gennemføres ved at invitere borgere, virksomheder og frivillige ind i indretningen af organisationens ”maskinrum”. Her kan de aktivt bidrage med ressourcer som f.eks. arbejdskraft, ideer, viden og netværk.
Strategisk samskabelse, også kaldt co-creation, er den nye metode til at skabe levedygtig udvikling gennem aktiv interessentinvolvering. Normalt forbindes samskabelse med idéudvikling, men kurset vil give bud på, hvordan samskabelse med succes også kan dyrkes i andre led af organisationens aktiviteter fra strategiudvikling, finansiering, produktudvikling, procesoptimering, leverandørvalg, branding, markedsmodning og evaluering. Igennem samskabelse kvalificeres løsninger, ved at nye ideer og ressourcer udveksles, således at flere interessenters behov tilgodeses. Inddragelsen fører til, at løsninger forankres bedre og interessenterne udvikler sig til en loyal målgruppe.
 
Læs mere <her>
 
 
Succesfuld Strategiimplementering, UGE 34, 22. – 26. AUGUST 2016: Sommerskole på CBS
 

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på formuleringen af den strategiske plan og orienterer sig kun lidt om selve implementeringsprocessen. Det skyldes antagelsen om, at strategiforankringen nærmest sker af sig selv i ledelsesprocesserne, hvis blot strategien er kommunikeret i organisationen. Denne antagelse er imidlertid en barriere for, at strategiprocesser lykkes. Vil man have succes, skal der tænkes bredere, og en forståelse for de økonomiske, tekniske, psykologiske, politiske, institutionelle og kulturelle forhold i organisationen er afgørende. Sommerskolen giver dig fagligt input til at finde din egen vej i det store udbud af værktøjer og teorier inden for området. Vi introducerer dig til tre perspektiver på strategiimplementeringsprocessen: Det funktionelle, det processuelle og det symbolske perspektiv. Vi diskuterer de begrænsninger og muligheder, som det enkelte perspektiv indebærer, når implementeringsprocesser tilrettelægges og eksekveres. Endvidere ser vi på, hvordan de tre perspektiver kan eksistere samtidigt på forskellige niveauer i organisationer, og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Dette er en præmis, som stiller krav til ledere og projektledere med ansvar for at få ”strategien til at leve i organisationen”.

Læs mere <her>

 

Samskabelse i Københavns Kommune

Samskabelse i Københavns Kommune

cph:learning og RETHNK Collaboration Lab har netop afholdt en samskabelsesworkshop for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. På workshoppen samskabte deltagerne 10 konkrete indsatser, der skal hjælpe med at skabe en Røgfri Generation i Københavns Kommune. Eksperter fra styrelser, foreninger og institutioner arbejdede kreativt og mødte en stor målgruppe af unge rygere/ikke rygere, som hjalp med at kvalificere de samskabte indsatser.

cph:learning havde udviklet samskabelsesmetoden og samskabelsesværktøjerne, mens RETHNK Collaboration Lab stillede de fysiske faciliteter til rådighed. Workshoppen blev holdt i Kulturhuset på Islands Brygge i København.

Ideen bag samskabelse er klar. Gennem samskabelse sikres at problemet fortolkes af interessenterne og kommunen i fællesskab, og løsningen konstueres af interessenterne og kommunen i fællesskab. Dermed bidrager både interessenterne og kommunen til samskabelse af et fælles tredje, som rækker ud over kommunens veldefinerede kompetence- og ressortområder. Dermed bliver løsningerne mere levedygtige. Og der spares både tid og penge ved at inddrage interessenter fra starten af et projekt.

En samskabelsesworkshop er derfor en god og effektiv kick-off aktivitet, inden et større projekt sættes igang. Som her i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, hvor de på 4 timer fik samskabt og evalueret 10 nye indsatser til at skabe en Røgfri Generation. Et godt udgangspunkt at arbejde konkret videre med sammen med interessenterne.

Ring til Anne Hørsted Lejbach for yderligere information om dine muligheder for at booke en cph:learning samskabelsesworkshop: 26 19 99 33.

Steffen Löfvall er keynote og facilitator om samskabelse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune er igang med at udvikle sig i retning af en samarbejdende og samskabende kommune. Steffen Löfvall gæstede kommunens samlede gruppe af ledere og præsenterede en analyse af en række konkrete samskabelsesprojekter i Hvidovre. Hvis du ønsker at høre mere om oplæggets form og indhold, er du velkommen til at kontakte Steffen på mobil: 20321022.

Strategisk samskabelse på Bornholm

Bornholms Regionskommune er i fuld gang med at blive til en samarbejdende kommune med samarbejdsledelse og samarbejdende medarbejdere i fokus.

Steffen Löfvall gæstede kommunens ledere og gennemgik otte konkrete kommunale udviklingsprojekter, hvor deltagerne valgte strategisk samskabelse fremfor samarbejde og “go-alone”. Hvis du ønsker at høre mere om oplægget, er du velkommen til at kontakte Steffen på mobil: 20321022.

Samarbejde med KU om innovationsforløb

cph:learning har indgået samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU om et undervisnings- og innovationsforløb for Skov- og Landskabsingeniører samt Have- og Parkingeniører. I forløbet udvikler de studerende egne udviklingsprojekter i samarbejde med undervisere og tilknyttede private og offentlige virksomheder. Undervejs undervises og trænes de studerende i innovationsteori, samskabelse, prototype- og forretningsudvikling, markedsmodning mm.

Kontakt Steffen Löfvall (20321022) eller Rune Bang Puggaard (61664786), begge cph:learning for mere information.